فرم استخدام

   • ایجاد بستر آموزش برای پرسنل و ارتقاء سطح علمی کارکنان را بر خود فرض کردیم.
   • آموزش نیروی انسانی در حین خدمت از وظایف تعریف شده هر یک از پرسنل می ­باشد.
   • استخدام در شرکت دماکو طبق قوانین مصوب صورت می­ گیرد.
   • دریافت ضمانتنامه نسبت به شغل مورد نظر و حکم سازمانی صورت می­ گیرد.
   • حضور بیش از یک نفر از اعضای نسبی خانواده در شرکت ممنوع می­ باشد.
   • حقوق بر اساس ضوابط قانون کار تعریف و پرداخت می­ شود.
   • در صورت منفک شدن کارمندان به هر دلیل از سیستم بازگشت و عقد قرارداد ممنوع می باشد.
   • کلیه کارکنان ملزم به تبعیت از آئین ­نامه انضباطی شرکت می­ باشند.

5 + 3 = ?