همه چیزهای خوب روزگاری چیزه های بد بوده اند.

منابع آزمون و تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ ساعت ۹:۰۰